Náhradní rodinná péče

Jsme organizace, která na základě pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí, které vydal KÚ Kraje Vysočina, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádáme přednášky, besedy a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě a jeho výchovou.

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, poskytujeme osobám pečujícím, s nimiž uzavřeme dohodu, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče, zabezpečujeme vzdělávání a specifické potřeby dětí nebo pěstounů. Vyhledáváme osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Působnost CPR pro výkon sociálně právní ochrany dětí je celostátní.

 

Nahradni rodinna pece logo

Posláním je podporovat a doprovázet rodiče nebo osoby pečující tak, aby byla zajištěná řádná výchova 
a příznivý vývoj dítěte jak ve vlastní rodině, tak v rodině náhradní.

Cílovou skupinou jsou rodiče, děti svěřené do náhradní rodinné péče, osoby pečující nebo osoby v evidenci, vlastní děti osob pečujících. Osoby poskytující trvalou pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu z celé ČR, které mají zájem o spolupráci s CPR, není-li naplněna kapacita. 

Zásady činnosti: Sociálně právní ochranu dětí vykonáváme na základě souladu s etickým kodexem organizace, hájení zájmů, práv a potřeb dítěte, naslouchání dětem a respektování jejich názoru, respektu k pěstounům, dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, vlastních dětí pěstounů a biologické rodině dítěte v pěstounské péči, znalosti pěstounské rodiny a prostředí, v němž žije, podpory pěstounské rodiny ve všech fázích jejího vývoje, podpory pěstounů k reflexi jejich náhradního rodičovství, prevence potíží spojených s výchovou dítěte svěřeného do pěstounské péče, respektování oprávněných potřeb biologických rodičů dítěte.

Cílem je doprovázet a podporovat rodiny v náhradní rodinné péči, napomáhat jim v období přijetí dítěte, podílet se na zvyšování odbornosti osob pečujících, přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině, pomáhat vytvářet pevné vtahy dítěte s biologickou rodinou, podporovat vlastní děti osob pečujících.

Cíle se stanovují individuálně, především na základě potřeb osob pečujících a dětí v náhradní rodinné péči.

Pomáháme náhradní rodině při

  •  přijetí dítěte do pěstounské péče a adaptaci dítěte na nové prostředí,
  • ochraně oprávněných zájmů dítěte svěřeného do péče náhradní rodiny,
  • zlepšování orientace dítěte ve vztazích
  •  zajištění kontaktů dítěte s biologickou rodinou,
  •  zajištění specifických potřeb dítěte v náhradní rodině.

Nabízíme: Doprovázení  
                   Vzdělávání


Zkušenost naší pěstounky:

"V roce 2016 jsem měla v péči dvouletá dvojčata. Centrum pro rodinu mi poskytlo pomůcky k rozvoji motoriky dětí a zprostředkovalo mi odborné poradenství. Velmi aktivně zasáhlo při řešení vyhrocených situací s matkou dětí. Svolalo dvě případové konference, vyjednalo podmínky asistovaného kontaktu a zprostředkovalo mi právní poradenství. Pracovníci Centra byli přítomní při soudních jednáních a zajistili hlídání dětí v jejich průběhu.

Bez jejich podpory a pomoci bych tak náročnou situaci nezvládla."
O. M.

 

Rozhovor s pěstounkou, kterou doprovázíme - otištěn v Jihlavských listech 25. 9. 2018

Článek o další pěstounce, kterou doprovázíme - otištěn v Jihlavských listech 12. 10. 2018

 

Aktuální nabídka náhradní rodinné péče

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM